Algemene Voorwaarden Spelsberg B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Spelsberg B.V. en een cliënt, waar op Spelsberg B.V., hierna te noemen Spelsberg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2: Offertes

De door Spelsberg gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de cliënt wordt aanvaard, heeft Spelsberg het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van dagaanvaarding te herroepen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van Spelsberg GmbH & Co. KG. Wanneer als leveringscondities een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

2. De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de cliënt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de cliënt. De cliënt zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4: Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de cliënt Spelsberg derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Deelleveringen

Het is Spelsberg toegestaan verkocht zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Spelsberg bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, en zijn deze algemene voorwaarden op die deelleveringen ook van toepassing.

Artikel 6: Technische eisen enz.

De door Spelsberg geleverde zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving. De geleverde zaken zullen slechts aan van die wetgeving afwijkende technische eisen moeten voldoen, indien de cliënt die afwijkende eisen bij het sluiten van de koopovereenkomst aan Spelsberg heeft gemeld en Spelsberg schriftelijk heeft verklaard dat de te leveren zaken aan die afwijkende technische eisen zullen voldoen.

Artikel 7: Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Spelsberg een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8: Garantie

1. Spelsberg garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp -, materiaal, -en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering.

2. Indien de zaak een ontwerp -, materiaal -of fabricagefout vertoont heeft de cliënt recht op herstel van de zaak. Spelsberg kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De cliënt heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Toezending van de gebrekkige zaak dient franco te geschieden, terugtransport is voor rekening van Spelsberg.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling van de zaak. Van een onjuiste behandeling van de zaak is in elk geval sprake, indien:

a. door de cliënt, door diens personeel of door derden onvakkundig dan wel onoordeelkundig is gehandeld ten aanzien van de geleverde zaken, dan wel waaraan wijzigingen, reparaties of enige ander werkzaamheid zijn verricht;

b. sprake is van gebruik in strijd met de overeengekomen bestemming en voorschriften;

c. een gebrek het gevolg is van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de cliënt, dan wel door derden ter beschikking zijn gesteld,

d. Spelsberg door de cliënt, door diens personeel of door derden niet in staat wordt gesteld het gesignaleerde gebrek zelf te constateren en/of te verhelpen.

4. Door Spelsberg uitgevoerde reparaties worden gedurende een termijn van drie maanden na uitvoering daarvan gegarandeerd overeenkomstig het hiervoor in de leden 1 t/m 3 bepaalde.

5. De in dit artikel opgenomen garantieaanspraken van de cliënt vervallen, indien de cliënt handelt in strijd met het in artikel 9 van deze algemene voorwarden bepaalde.

Artikel 9: Gebreken; klachttermijnen

1. De cliënt dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijke te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de cliënt na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;

b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;

c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of –indien deze ontbreken -aan de eisen die gesteld mogen worden voor een mormaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dienst de cliënt deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Spelsberg te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de cliënt binnen twee dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Spelsberg.

4. Indien de cliënt de koopovereenkomst met Spelsberg heeft gesloten onder het voorbehoud van goede werking van de geleverde zaken, wordt dat voorbehoud geacht te zijn vervallen, indien eventuele gebreken niet aan Spelsberg zijn gemeld op de in dit artikel omschreven wijze en binnen de daarin opgenomen termijnen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. de door Spelsberg geleverde zaken blijven het eigendom van Spelsberg totdat de cliënt alle navolgende verplichtingen uit

alle met Spelsberg gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met

a. betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

b. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de cliënt van (een) koopovereenkomst(en)

2. Door Spelsberg afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de cliënt niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is spelsberg gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de cliënt of derden die de zaak voor de cliënt houden weg te halen of weg t e doen halen. De cliënt is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 procent van het door hem verschuldigde per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de cliënt verplicht Spelsberg zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. De cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Spelsberg:

a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand -, ontploffings, -en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

b. alle aanspraken van de cliënt op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Spelsberg op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3: 239 BW;

c. de vorderingen die de cliënt verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Spelsberg geleverde zaken te verpanden aan Spelsberg op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3: 239 BW;

d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Spelsberg;

e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Spelsberg ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de cliënt niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11: Prijzen

1. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Spelsberg periodiek te vernieuwen prijslijsten, bevattende de prijzen van het assortiment van Spelsberg en de door Spelsberg in aanvulling op deze algemene voorwaarden gehanteerde leveringscondities. Op eerste verzoek van de cliënt wordt kosteloos een exemplaar van de op het moment van aanvrage geldende prijslijst toegezonden. Indien op een prijslijst condities voorkomen, die strijdig zijn met één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert het gestelde in deze algemene voorwaarden.

2. Indien Spelsberg met de cliënt een bepaalde prijs overeenkomt, is Spelsberg niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Spelsberg mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldend prijslijs tin rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 procent bedraagt, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op verhoging van de prijs komt Spelsberg niet toe ingeval van overschrijding van de overeengekomen levertijd.

Artikel 12: Betaling

1. Betaling dient te gescheiden binnen dertig dagen na factuurdatum

a. door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Spelsberg;

b. door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de ING Bank, rekeningnummer 65.92.49.014 t.n.v. Spelsberg B.V. te Ede. Na het verstrekken van dertig dagen na de factuurdatum is de cliënt in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente plus 2 procent.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. De cliënt kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien hetzij zijn vordering door Spelsberg wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

4. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de cliënt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Kredietbeperking

Spelsberg is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2 procent in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen dertig dagen na factuurdatum.

Artikel 14: Incassokosten

1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de cliënt verschuldigd:

a. over de eerste € 3.000,--15 procent

b. over het meerdere tot € 6.000,--10 procent

c. over het meerdere tot € 15.000,--8 procent

d. over het meerdere tot € 60.000,--5 procent

e. over het meerdere 3 procent.

2. Indien Spelsberg aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Spelsberg is jegens de cliënt uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is Spelsberg slechts aansprakelijk voorzover zij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.

2. Overigens is de aansprakelijkheid van Spelsberg beperkt tot de door de cliënt geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Spelsberg. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Spelsberg hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.

3. Spelsberg is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Spelsberg of haar leidinggevende onderschikten.

4. De door Spelsberg te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.

Artikel 16: Overmacht

Tussen Spelsberg en de cliënt geldt als overmacht, als gevolg waarvan iedere verplichting van Spelsberg jegens de cliënt, respectievelijk iedere aanspraak van de cliënt jegens Spelsberg, verband houdende met of voort-vloeiende uit de gesloten overeenkomst vervalt, in elk geval één of meer van de volgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, epidemieën, oproer, overstroming, brand, werkstaking, ernstige verstoring van het bedrijfsmatige proces binnen de onderneming van Spelsberg, stagnatie in de toelevering van voorraden, grondstoffen, hulpstoffen etc., verkeersbelemmeringen, in-en uitvoerbelemmeringen en/of andere maatregelen van de bevoegde overheid.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Spelsberg en de cliënt is Nederlands recht van toepassing, daaronder niet begrepen het Verdrag der Verenigde Naties Inzake Internationale Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken.

Spelsberg B.V.
De Hammen 22
5371 MK Ravenstein

Gedeponeerd op 22 december 2003 bij griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, onder akteregistratienummer: 2003/96.